Home Uncategorized Технология и организация на строителството при изграждане на МС 6 и МС...

Технология и организация на строителството при изграждане на МС 6 и МС 8 от централния участък от III метродиаметър на софийското метро

0

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ УЧАСТЪК ОТ III МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

ЕТАП I на Линия 3 – участък от БУЛ. “ВЛАДИМИР ВАЗОВ” – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – УЛ. ЖИТНИЦА”

МЕТРОСТАНЦИЯ 6 И МЕТРОСТАНЦИЯ 8

Автор: инж. Силвия Сандев

Докторант към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

‘юни 2019 г.

Третата линия на метрото в София Първи етап (в процес на изграждане от 2016 г.) е участъкът от км.4+300 – МС 5 (намираща се в началото на бул. “Владимир Вазов” на кръстовището с ул. “Панайот Хитов”) до км.11+966,34 – след МС 14 (разположена на ул. “Житница” в близост до кръстовището с бул. “Цар Борис ІІІ”).

Генерална схема

Трасето пресича централната градска част тунелно от североизточна в западна посока. Поради изключително сложните инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия в този участък, както и наличието на гъсто застрояване и голям брой подземни, надземни и наземни комуникации се изисква прилагането на технология, която да гарантира минимални деформации на терена, да има сравнително голяма скорост на напредък и да избягва разкриването на големи изкопи на и без това натоварените булеварди.

МЕТРОСТАНЦИЯ 8

Метростанция 8-III се намира при „Орлов мост“. Тя е разделена на 3 блока. Метростанцията е дълбока, минава под трасето на І метродиаметър, като дъната на двата тунела в станцията са на дълбочина 25 м от терена. В двата тунела с дължина всеки по 34 м няма друго освен перони. Всичко останало е събрано в шахтата (Блок 2).

Метростанцията се изгражда чрез едновременно прилагане на два метода на строителство. Блок 2 се изгражда по открит способ, чрез прилагане на класическия метод на строителство „отдолу-нагоре“ (bottom-up). Оформена е укрепена шахта с шлицови стени, в която се помества конструкцията на Блок 2.

Блок 2 – Самата конструкция се изпълнява в укрепен котлован с шлицови стени, който се явява и работна шахта за изпълнение на Блок 1 и Блок 3 на МС 8. Конструкцията е разположена на площадката, ограничена от кръстовището на булевардите „Цариградско шосе“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“. Конструкцията е проектирана така, че да осигурява основния достъп на пътникопотока до МС 8, както и връзката с първи метродиаметър. Блок 2 се явява централен, през който се осъществява достъпа на пътници до метростанцията. Тъй като блок 2 е с различно напречно сечение, технология на строителство и функция, разделянето между отделните блокове се реализира посредством деформационна фуга с широчина от 3 см.

Ситуация – Метростанция 8

Конструкцията се състои от 7 броя стоманобетонни плочи, както следва:

 • Фундаментна плоча долен пояс
 • Фундаментна плоча горен пояс
 • Перонна плоча
 • Междинна гредова плоча
 • Гредова плоча на кота +530,05
 • Вестибюлна гредова плоча
 • Покривна плоча

През станцията преминава Тунелно Пробивна Машина за изпълнение на Тунелен участък между МС 8 и МС 6, конструктивното изграждане на станцията е разделено на два основни етапа.

Етап 1 – Изграждане на конструкцията преди преминаване на тунелно пробивна машина (ТПМ) през метростанцията.

Блок 2 е изграден след изграждането на конструкцията на Блок 1 и Блок 3. В първия етап са изпълнени изкопни работи, след приемане на основата е изпълнен подложен бетон, който е основа за полагане на хидроизолация по дъното на метростанцията. След полагане на хидроизолацията е положен защитен бетон върху нея, след което започва същинското изграждане на конструкцията на метростанцията. Изградени са фундаментна плоча, контурни и вътрешни стени между фундаментната плача, долен и горен пояс. Изпълнена е хидроизолационна система. Изградено е временно дъно за преминаване на ТБМ.

След завършването на конструкцията се изпълнява хидроизолация по покривната плоча, защитен армиран бетон, както и дейности по изпълнение на обратния насип върху конструкцията.

Етап 2 – След преминаването на тунелно-пробивната машина се довършват дейностите по конструкцията.

 • Демонтаж на всички елементи за преминаване на ТПМ от МС8;
 • Изпълнение на пълнежен бетон до кота за изпълнение на фундаментна плоча горен пояс – втори етап;
 • Изграждане на фундаментна плоча горен пояс – втори етап;
 • Изграждане на подперонни стени между фундаментна плоча горен пояс и перонна плоча;
 • Изграждане на перонна плоча – втори етап;
 • Изграждане на междинна плоча – втори етап;
 • Изграждане на опорна рамка за ескалатори;
 • Изграждане на вестибюлна плоча – втори етап

Монтаж на подпорно скеле и изпълнение на хоризонтален кофраж за покривна плоча – Блок 2 –  МС 8

Блок 1 и 3 са изградени чрез „Нов австрийски тунелен метод“ (НАТМ). Тунелните изкопни работи започват след укрепването на шахтата на Блок 2 и след завършване на предварителното укрепване на тунелните участъци (Блок 1 и Блок 3).

В участъците на Блок 1 и Блок 3 е разположена част от пероните на Метростанцията.

Основните етапи на строителство на Метростанцията са следните:

 • Етап 1 – Предварително укрепване на участъците чрез изграждане на предпазни инжекционни тръбни чадъри
 • Етап 2 – Изграждане на тунелните участъци и изграждане на първичната облицовка
 • Етап 3 – Хидроизолационни работи
 • Етап 4 – Изграждане на вторична облицовка
 • Етап 5 – Изграждане на пероните и завършване на крайните челни стени на метростанцията.

Изпълнена вторична облицовка за тунелен участък на Блок 1 – МС 8

Към метростанция 8 са изградени два входа.

Единият ще осъществява връзка със съществуващият подлез към ул. „Сан Стефано“, както и връзка с първи метродиаметър.

Другият вход е откъм езерото „Ариана“ и е свързан с Метростанцията посредством тунел по НАТМ под река Перловска и под Перловските колектори и е с дължина 95м.

Общо на станцията са вложени 8063 м3 бетон и 70 7986 кг армировка.

МЕТРОСТАНЦИЯ 6

Станцията е развита в направление север-юг и е ситуирана частично в зелената площ на парк “Заимов“ и под западното платно на бул.”Евлоги и Христо Георгиеви”, между бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Силистра“.

Станцията е изпълнена с укрепващи шлицови стени и „Миланската“ покривна плоча.

В надлъжно направление станцията е разделена на три конструктивни блока с дилатационни фуги по 3 cm. От южната страна на МС III-6 (след края ѝ) е ситуирана изходната шахта за тунелопробивната машина, която се преустроява в метротунел. Съответно, през тази станция не преминава ТПМ. От северната ѝ страна е изпълнен тунелен участък по НАТМ към Метростанция 5.

Ситуация – Метростанция 6

Метростанцията е съчетание от външна и вътрешна конструкция, като в експлоатационно състояние двете конструкции работят съвместно. Първо са изпълнени шлицови стени и покривна плоча (външна конструкция) след това изкоп под Миланска покривна плоча и накрая вътрешна конструкция на станцията.

Външната конструкция има носеща и укрепваща функция, като в строително състояние всички въздействия се поемат от нея, до изграждането на вътрешната конструкция.

Вътрешната конструкция e изпълнена допълнително, в съответствие с функционално-архитектурното решение на станцията и оформя вътрешните нива и помещения.

Вътрешната конструкция е изпълнена отдолу нагоре (II-ри етап) и се състои от дънна (фундаментна) плоча, перонна плоча, вестибюлна плоча, частична междинна плоча, стълби и вертикални елементи (стени и колони).

Към метростанция 6 има два входа. Единият е откъм парк “Заимов“, западен вход. Другият е от източната страна на станцията. Връзката му със станцията се осъществява посредством пешеходен подлез, изпълнен по НАТМ с дължина 26 м.

Бетониране на железен път, МС 6

Общо изпълненият бетон е 7828 м3, а армировката е 776 275 кг.

И двете метростанции се намират в централната част на град София. Близостта на жилищни и административни сгради, силно натовареният автомобилен трафик и пътникопоток, както и фактът, че се намират в паркова среда налагат специфичен метод на изпълнение. Стремежът е към изсичане на минимален брой дървета и опазване на околната среда.

Строителството на станциите започва през януари 2016г. Към май 2019 г. изпълнението е на 86%.

Освен конструктивната част се изпълняват и интериорни оформления на станциите и прилежащите входове, както и релсов път, контактна мрежа, електрически системи и инсталации, телекомуникации, ОВиК и ВиК.                           

За автора:

Инж. Силвия Сандев е докторант към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, УАСГ, от 2018г, при научен ръководител доц. д-р инж. Лазар Георгиев. Дипломира се през 2014г. към същия университет, специалност „Пътно строителство“.

От 2014 г. е част от екипа на „Трейс Груп Холд“ АД; има опит при изпълнението на обект Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780“.

От 2016г. работи на обект: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ ДЕПО “БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ” – БУЛ. “ВЛ. ВАЗОВ” – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – ЖК “ОВЧА КУПЕЛ”, Обособена Позиция № 3: Участък от км 6+561.05 (край на МС 8) до км 4+950.00 с 2 броя метростанции и тунелен участък по НАТМ

Напишете коментар:

Въведете коментар
Моля, въведете Име